RODO

Polityka prywatności
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula Informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych przez OSI MEDIA Marcin Osiak

Administratorem Państwa danych osobowych jest OSI MEDIA Marcin Osiak z siedzibą w Dywitach, ul. Sosnowa 11 (11-001) NIP: 739 337 77 38.

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 11-001 Dywity, ul. Sosnowa 11 lub pod adresem e-mail: poczta@marcinosiak.pl

OSI MEDIA Marcin Osiak informuje, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

celem zawarcia oraz realizacji umowy na usługi świadczone przez firmę OSI MEDIA Marcin Osiak.
podstawę przetwarzania stanowi realizacja działań niezbędnych do przygotowania oraz wykonania umowy (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
dane osobowe przetwarzane będą przez okres realizacji umowy oraz dalej do momentu przedawnienia roszczeń plus 1 rok powyżej określonego terminu (do chwili wygaśnięcia prawdopodobieństwa roszczeń),
podanie danych osobowych jest konieczne dla celów wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
kategorie odbiorców danych: podmioty administrujące systemami informatycznymi na rzecz OSI MEDIA Marcin Osiak, firmy pocztowe i kurierskie (np. wysyłka faktur, umowy itp.),
przetwarzamy dane osobowe zwykłe:
określające strony umowy: przykładowo imię, nazwisko, numer identyfikacji podatkowej NIP, numer identyfikacji ludności PESEL, adres zamieszkania, adres korespondencyjny,
określające przedmiot umowy: przykładowo dostęp do struktur sprzedaży w firmie, kanałów marketingowych itp. – wskazanie tych danych jest niezbędne do prawidłowej realizacji usług.
informacje dodatkowe: przykładowo adres poczty elektronicznej, numer telefonu stacjonarnego, numer telefonu komórkowego, numer rachunku bankowego – wskazanie tych danych zapewni przyspieszenie komunikacji dla celów realizacji umowy, dokonania rozliczeń wzajemnych oraz przesłania informacji o zakończeniu zlecenia,

celem procesowania zgłoszenia reklamacyjnego
dane osobowe przetwarzane będą przez okres kompletnego postępowania reklamacyjnego, w tym wygaśnięcia roszczeń – do chwili przedawnienia plus 1 rok powyżej określonego terminu (do chwili wygaśnięcia prawdopodobieństwa roszczeń),
kategorie odbiorców danych: podmioty administrujące systemami informatycznymi na rzecz OSI MEDIA Marcin Osiak, firmy pocztowe i kurierskie (np. wysyłka pism);
przetwarzamy dane osobowe zwykłe:
określające strony postępowania: przykładowo imię, nazwisko, numer identyfikacji podatkowej NIP, numer identyfikacji ludności PESEL, adres zamieszkania, adres korespondencyjny,
określające przedmiot umowy: przykładowo opracowane dokumenty dla firmy, certyfikaty ukończenia szkolenia
informacje dodatkowe: przykładowo adres poczty elektronicznej, numer telefonu stacjonarnego, numer telefonu komórkowego, numer rachunku bankowego – wskazanie tych danych pozwoli na przyspieszenie komunikacji dla celów realizacji umowy, dokonanie rozliczeń wzajemnych oraz przesłanie informacji o zakończeniu zlecenia,

celem marketingu bezpośredniego oferowanych produktów:
podstawę przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes OSI MEDIA Marcin Osiak, związany z wykonywaniem działalności gospodarczej (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz Państwa zgoda (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
zgody zostały zgromadzone w drodze formularzy osobowych dostępnych w siedzibie OSI MEDIA Marcin Osiak, na stronie internetowej administrowanej przez OSI MEDIA Marcin Osiak, przy okazji akcji marketingowych bezpośrednich bądź zbieranych przez podwykonawców OSI MEDIA Marcin Osiak,
dane osobowe przetwarzane będą do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania niemożliwa będzie realizacja usług marketingowych, w tym m.in. przesyłanie informacji o produktach, rabatach, konkursach,
kategorie odbiorców danych: zleceniobiorcy OSI MEDIA Marcin Osiak. w zakresie marketingu towarów i usług, np. agencje marketingowe, call center, organizatorzy eventu,
przetwarzamy dane osobowe zwykłe:
określające potencjalnego kontrahenta: przykładowo imię, nazwisko,
określające możliwości kontaktu: przykładowo numer telefonu stacjonarnego, numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej,
informacje dodatkowe: przykładowo adres do korespondencji – dla celów realizacji wysyłki pocztowej reklamy, dane lokalizacyjne – miasto bądź województwo,

celem przekazywania informacji handlowej w zakresie oferowanych produktów:
podstawę przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes OSI MEDIA Marcin Osiak związany z wykonywaniem działalności gospodarczej (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz Państwa zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
zgody zostały zgromadzone w drodze formularzy osobowych dostępnych w siedzibie OSI MEDIA Marcin Osiak, na stronie internetowej administrowanej przez OSI MEDIA Marcin Osiak, przy okazji akcji marketingowych bezpośrednich bądź zbieranych przez podwykonawców OSI MEDIA Marcin Osiak,
dane osobowe przetwarzane będą do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania niemożliwa będzie wysyłka informacji handlowych o produktach i usługach,
kategorie odbiorców danych: zleceniobiorcy OSI MEDIA Marcin Osiak w zakresie marketingu towarów i usług, np. agencje marketingowe, call center, organizatorzy eventu,
przetwarzamy dane osobowe zwykłe:
określające potencjalnego kontrahenta: przykładowo imię, nazwisko,
określające możliwości kontaktu: przykładowo numer telefonu stacjonarnego, numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej,
informacje dodatkowe: przykładowo adres do korespondencji – dla celów realizacji wysyłki pocztowej reklamy, dane lokalizacyjne – miasto bądź województwo,

celem realizacji wysyłki korespondencji tradycyjnej oraz poczty elektronicznej:
podstawę przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes OSI MEDIA Marcin Osiak związany z wykonywaniem działalności gospodarczej (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO), bądź realizacja działań niezbędnych do przygotowania oraz wykonania umowy (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO), np.: wysyłka faktury VAT, wysyłka polisy ubezpieczeniowej,
w zależności od przedmiotu korespondencji OSI MEDIA Marcin Osiak udziela również informacji na wniosek zainteresowanej osoby (podstawa w przepisach: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
dane osobowe przetwarzane będą w procesie organizacji i zlecenia wysyłki korespondencji oraz dalej do chwili przedawnienia roszczeń plus 1 rok powyżej określonego terminu (do chwili wygaśnięcia prawdopodobieństwa roszczeń),
kategorie odbiorców danych: firmy pocztowe i kurierskie realizujące wysyłkę,
przetwarzamy dane osobowe zwykłe:
określające adresata: przykładowo imię, nazwisko,
określające możliwości kontaktu: przykładowo numer telefonu stacjonarnego, numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej, dane lokalizacyjne – miasto bądź województwo, adres do korespondencji, informacja o skrytce pocztowej,

celem ochrony i dochodzenia roszczeń na drodze polubownej, sądowej oraz egzekucyjnej:
podstawę przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes OSI MEDIA Marcin Osiak związany z ochroną praw (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
dane osobowe przetwarzane będą maksymalnie do skutecznego zaspokojenia roszczeń,
przetwarzamy dane osobowe zwykłe:
określające strony postępowania: przykładowo imię, nazwisko, numer identyfikacji podatkowej NIP, numer identyfikacji ludności PESEL,
określające możliwości kontaktu: przykładowo numer telefonu stacjonarnego, numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania, adres korespondencyjny,
informacje dodatkowe: numer rachunku bankowego, dane otrzymane z powszechnych rejestrów dłużników,

celem opracowania statystyk i analiz na wewnętrzne potrzeby OSI MEDIA Marcin Osiak:
podstawę przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes OSI MEDIA Marcin Osiak związany z wykonywaniem działalności gospodarczej (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
dane osobowe przetwarzane będą przez okres dziesięciu lat od chwili zawarcia umowy bądź tożsamej operacji gospodarczej lub do chwili wygaśnięcia roszczeń plus 6 miesięcy powyżej określonego terminu (do chwili wygaśnięcia prawdopodobieństwa roszczeń) – decyduje termin późniejszy,
kategorie odbiorców danych: podmioty administrujące systemem informatycznym, podmioty administrujące narzędziami informatycznymi realizującymi zadania analityczne i statystyczne;
przetwarzamy dane zwykłe:
określające strony umowy: przykładowo imię, nazwisko, numer identyfikacji podatkowej NIP, numer identyfikacji ludności PESEL, adres zamieszkania, adres korespondencyjny,
określające przedmiot umowy: przykładowo opracowane dokumenty dla firmy, certyfikaty ukończenia szkolenia
określające możliwości kontaktu: przykładowo numer telefonu stacjonarnego, numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej,
informacje dodatkowe: przykładowo adres do korespondencji, informacja o skrytce pocztowej, dane otrzymane z powszechnych rejestrów dłużników imię, nazwisko, NIP lub PESEL, adres do korespondencji, dane lokalizacyjne – miasto bądź województwo,

celem badania satysfakcji Klienta:
podstawę przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes OSI MEDIA Marcin Osiak związany z wykonywaniem działalności gospodarczej (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
przetwarzanie danych osobowych odbywa się do maksymalnie 6 miesięcy od momentu zrealizowania umowy, przykładowo sprzedaży, zlecenia, najmu, użyczenia,
przetwarzamy dane osobowe zwykłe:
określające strony umowy: przykładowo imię, nazwisko,
określające przedmiot umowy: przykładowo opracowane dokumenty dla firmy, certyfikaty ukończenia szkolenia
określające możliwości kontaktu: przykładowo numer telefonu stacjonarnego, numer telefonu komórkowego, dane lokalizacyjne – miasto bądź województwo,

celem przeprowadzenia konkursu:
podstawę przetwarzania stanowi zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
dane osobowe przetwarzane są do momentu określonego regulaminem konkursu oraz wygaśnięcia roszczeń wzajemnych,
kategorie odbiorców danych: podmioty realizujące na zlecenie OSI MEDIA Marcin Osiak zadania związane z konkursem, np. agencja marketingowa,
zakres przetwarzanych danych osobowych określa formularz rejestracji zgodny z regulaminem konkursu,

celem wykonania regulacji prawnych związanych z udokumentowaniem obrotu gospodarczego, w tym przeprowadzenia obowiązku badania bilansu przed podmiot uprawniony:
podstawę przetwarzania stanowi obowiązek ustawowy w zakresie uregulowania dowodów księgowych, w tym Ustawy o Rachunkowości (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
dane osobowe przetwarzane będą przez okres regulowany normami prawnymi w zakresie dokumentacji obrotu gospodarczego, w tym przepisy podatkowe, przepisy rachunkowe bądź międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej,
przetwarzamy dane osobowe zgodne z normami prawnymi, w tym uzasadnionym zawiadomieniu o kontroli ze strony organu administracji skarbowej bądź podmiot uprawniony do przeprowadzenia badania bilansu,
kategorie odbiorców danych: organy administracji publicznej na uzasadnione żądanie, podmioty administrujące systemem informatycznym, w tym dla celów księgowych,
przetwarzamy dane osobowe zwykłe:
określające strony umowy: przykładowo imię, nazwisko, numer identyfikacji podatkowej NIP, numer identyfikacji ludności PESEL, adres zamieszkania, adres korespondencyjny,
określające przedmiot umowy: przykładowo opracowane dokumenty dla firmy, certyfikaty ukończenia szkolenia

celem przekazywania informacji, w tym danych osobowych na uzasadnione żądanie organów państwowych, np.: policja, sądy, organy w toku postępowań administracyjnych, związanych z zapewnieniem prawidłowej ochrony przetwarzania danych osobowych
podstawę przetwarzania stanowi obowiązek ustawowy (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
dane osobowe przetwarzane będą do momentu zakończenia określonego typu postępowania sądowego bądź, w przypadku roszczeń wobec OSI MEDIA Marcin Osiak, maksymalnie do 6 miesięcy powyżej prawnie określonego momentu wygaśnięcia roszczeń wzajemnych,
przetwarzamy dane osobowe zwykłe:
określające strony umowy: przykładowo imię, nazwisko, numer identyfikacji podatkowej NIP, numer identyfikacji ludności PESEL, adres zamieszkania, adres korespondencyjny,
określające przedmiot umowy: przykładowo opracowane dokumenty dla firmy, certyfikaty ukończenia szkolenia
przekazanie danych osobowych zwykłych do organu administracji państwowej jest niezależne wobec woli przetwarzania danych przez administratora OSI MEDIA Marcin Osiak,

Państwa dane osobowe udostępniamy podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy powierzenia danych (dalej: procesorom), wykonującym prace zlecone ze strony OSI MEDIA Marcin Osiak

dane osobowe przekazane procesorom będą wykorzystywane w ściśle określonym celu,
procesor nie ma prawa przekazywania powierzonych danych osobowych podmiotom trzecim bez zgody OSI MEDIA Marcin Osiak,
do kategorii podmiotów przetwarzających dane osobowe zaliczamy:
podmioty wykonujące czynności marketingowe, np.: agencje marketingowe, organizatorzy eventu, call center,
importer samochodowy,
podmioty administrujące systemami teleinformatycznymi,
podmioty świadczące usługi doradcze, w tym prawne, finansowe, zarządzania zasobami ludzkimi,
podmioty świadczące usługi kurierskie oraz pocztowe,
instytucje finansowe, w tym bank, leasingodawcy, towarzystwa ubezpieczeniowe,
organy administracji publicznej na uzasadnione żądanie.
W ramach ochrony danych osobowych, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

wniosek o dostęp do danych osobowych (zakres danych przetwarzanych wraz z kopią),
wniosek o sprostowanie lub usunięcie danych osobowych,
wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
wniosek o przeniesienie danych osobowych do innego administratora danych osobowych, z zastrzeżeniem, że przeniesienie danych jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy ich przetwarzanie jest w pełni zautomatyzowane,
wycofanie istniejącej zgody na przetwarzanie lub ograniczenie zgody, przy czym czynności dokonane na podstawie Państwa zgody przed wpływem wniosku o jej cofnięcie lub ograniczenie, pozostają w mocy jako zgodne z prawem, z zastrzeżeniem, że podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda,
sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
skarga do organu nadzorczego.
Realizacja Państwa wniosku wymaga podania danych osobowych umożliwiających identyfikację Państwa tożsamości oraz przedmiot żądania.

Scroll to Top